All Hallows School & St Hildas School Regatta

Milton Reach, Brisbane River            July 30 2005
Event Description 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Time 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
1 Year 10 Quad Scull Div 5St ASt AAll HBGGS3:42.0                  
   St ASt AAll HBGGSNTT                  
2 Year 10 Quad Scull Div 4St AAll HSom HSt MBGGSNTT                  
3 Open Four Div 1BSHSSt MSom HSt ANTT                  
4 Open 3rd VIIISt MSom HSt AStuNTT                  
5 Year 10 Quad Scull Div 3St ASt MAll HSom HNTT                  
6 Year 10 Quad Scull Div 2Som HStuSPLCNTT                  
   St ASt MAll HBGGSNTT                  
7 Year 10 Quad Scull Div 1Som HSt ABGGSSt HLHCNTT                  
   StuAll HSt MSPLCBSHSNTT                  
8 Open 2nd VIIISt MSom HSt AStuSPLCBGGSAll HNTT                  
9 Open 1st VIIISom HStuSt HNTT                  
   St MSt ABGGSSPLCAll HNTT                  
10 Year 9 Quad Scull Div 6All HBGGSBGGSBGGSNTT                  
11 Year 9 Quad Scull Div 5Som H
St M
BGGSAll HNTT                  
12 Year 9 Quad Scull Div 4Som HSt ASt MStuBGGSAll HNTT                  
13 Year 10 Single ScullSom HBGGSSt MSt AAll HNTT                  
   SPLCSt HBSHSStuNTT                  
14 Year 8 Single ScullSPLCSt MBGGSStuLHCNTT                  
   Som HSt ABSHSSt HAll HNTT                  
15 Year 9 Quad Scull Div 3St MSt ABGGSSPLCBSHSNTT                  
   Som HStuAll HSt HNTT                  
16 Year 9 Quad Scull Div 2St AStuSom HSPLCBSHSNTT                  
   St MBGGSSt HAll HLHCNTT                  
17 Year 9 Quad Scull Div 1St ASPLCSom HSt MLHCNTT                  
   BGGSSt HBSHSAll HStuNTT                  
18 Year 11 Single ScullSPLCSom HBSHSSt HNTT                  
   StuSt MAll HSt ANTT                  
19 Open Single ScullSPLCSt MBSHSSt HNTT                  
   LHCAll HStuSom HSt ANTT                  
20 Year 8 Quad Scull Div 7BGGSSom HStuStuAll HNTT                  
   All HSt ABGGSStuAll HNTT                  
21 Year 8 Quad Scull Div 6Som HAll HBGGSAll HStuNTT                  
   StuSt ASt MStuNTT                  
22 Year 8 Quad Scull Div 5All HSom HSt ABGGSStuSt MNTT                  
23 Open Four Div 1BSHSSt MSom HNTT                  
24 Open 3rd VIIISom HSt MSt AStuNTT                  
25 Year 8 Quad Scull Div 4SPLCSom HBGGSBSHSNTT                  
   St AAll HStuSt MNTT                  
26 Year 8 Quad Scull Div 3St AAll HSom HSt HStuNTT                  
   BGGSSt MBSHSSPLCLHCNTT                  
27 Year 9 Single ScullSt ABGGSSt HBSHSSt MNTT                  
   SPLCSom HLHCAll HStuNTT                  
28 Year 8 Quad Scull Div 2All HBGGSSt MSom HSt HNTT                  
   SPLCBSHSStuSt ALHCNTT                  
29 Year 8 Quad Scull Div 1SPLCAll HSt MLHCSt HNTT                  
   BGGSSt ASom HBSHSStuNTT                  
30 Open 2nd VIIISom HSt ASt MStuBGGSAll HSPLCNTT                  
31 Open 1st VIIISPLCAll HSt HNTT                  
   St MSom HStuBGGSNTT                  
Sponsor
bsra.org.au proudly supported By Bennett & Francis
http://www.bfsurveys.com.au
 

Brisbane Schoolgirls Rowing Association

BSRA
http://www.bsra.org.au