All Hallows School & Somerville House Regatta

Milton Reach, Brisbane River            August 4 2007
Event Description 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Time 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
1 Year 10 Quad Scull Div 5St ASt AStuNTT                  
2 Year 10 Quad Scull Div 4St ABGGSSt MAll HStuAll HNTT                  
3 Open Four Div 1LHCAll HSt ANTT                  
   St HBGGSSPLCSt MNTT                  
4 Open 3rd VIIISt AStuSt MNTT                  
5 Year 10 Quad Scull Div 3All HBGGSSt MStuNTT                  
   St ASPLCNTT                  
6 Year 10 Quad Scull Div 2St ASt MSPLCLHCNTT                  
   BGGSStuAll HSom HNTT                  
7 Year 10 Quad Scull Div 1St MBGGSSom HAll HSt HNTT                  
   St AStuLHCBSHSNTT                  
8 Open 2nd VIIISt ABGGSStuSt MAll HSom HNTT                  
9 Open 1st VIIISt MBGGSSom HSt AAll HStuBSHSNTT                  
10 Year 9 Quad Scull Div 6BGGSBGGSAll HBGGSLHCNTT                  
11 Year 9 Quad Scull Div 5All HBGGSSPLCStuLHCNTT                  
12 Year 9 Quad Scull Div 4BGGSAll HStuSt MSPLCNTT                  
   SPLCSt ASom HLHCNTT                  
13 Year 10 Single ScullLHCStuSt HAll HNTT                  
   St MSPLCSt ASom HNTT                  
14 Year 8 Single ScullAll HSom HSt HBSHSStuNTT                  
   St ASt MLHCSPLCNTT                  
15 Year 9 Quad Scull Div 3St MSPLCAll HSom HNTT                  
   BGGSSt ABSHSLHCNTT                  
16 Year 9 Quad Scull Div 2BGGSAll HSPLCSom HLHCNTT                  
   St MSt AStuBSHSSt HNTT                  
17 Year 9 Quad Scull Div 1St ABGGSSPLCSom HBSHSNTT                  
   St MStuLHCSt HAll HNTT                  
18 Year 11 Single ScullStuAll HSt MBSHSLHCNTT                  
   Som HSt ASPLCBGGSNTT                  
19 Open Single ScullSPLCSt ABSHSLHCNTT                  
   BGGSAll HStuSom HSt MNTT                  
20 Year 8 Quad Scull Div 7All HBGGS
Stu
St ANTT                  
   All HStuSom HBGGSNTT                  
21 Year 8 Quad Scull Div 6St AAll HStuNTT                  
   All HSom HStuSt MBGGSNTT                  
22 Year 8 Quad Scull Div 5StuAll HAll HSom HNTT                  
   StuBGGSSt MSt ANTT                  
23 Open Four Div 1SPLCSt HAll HSt ANTT                  
   BGGSLHCNTT                  
24 Open 3rd VIIISt AStuSt MNTT                  
25 Year 8 Quad Scull Div 4St MBGGSStuSom HNTT                  
   St ALHCSPLCAll HNTT                  
26 Year 8 Quad Scull Div 3St ASt MBGGSSPLCSt HNTT                  
   StuAll HLHCSom HNTT                  
27 Year 9 Single ScullBSHSSom HSt ABGGSStuNTT                  
   SPLCLHCSt MSt HNTT                  
28 Year 8 Quad Scull Div 2All HStuLHCBSHSNTT                  
   St ASt MBGGSSPLCSom HNTT                  
29 Year 8 Quad Scull Div 1St AStuSom HSPLCLHCNTT                  
   All HSt MSt HBSHSBGGSNTT                  
30 Year 9 Quad Scull Div 6All HLHCBGGSBGGSNTT                  
31 Year 9 Quad Scull Div 5All HSPLCBGGSStuLHCNTT                  
32 Year 9 Quad Scull Div 4St ALHCSt MNTT                  
   All HBGGSSPLCSom HStuNTT                  
33 Open 2nd VIIISt ABGGSSt MStuAll HSom HNTT                  
34 Year 9 Quad Scull Div 3St MAll HSPLCLHCNTT                  
   St AStuBSHSBGGSNTT                  
35 Year 9 Quad Scull Div 2Som HSt MSt AStuNTT                  
   All HSPLCBSHSSt HLHCNTT                  
36 Year 9 Quad Scull Div 1BGGSSt ABSHSStuAll HNTT                  
   St MSPLCSt HLHCSom HNTT                  
37 Open 1st VIIISt MSt ABGGSStuBSHSSom HNTT                  
Sponsor
bsra.org.au proudly supported By Bennett & Francis
http://www.bfsurveys.com.au
 

Brisbane Schoolgirls Rowing Association

BSRA
http://www.bsra.org.au